KVKK ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni


Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla EchoNom Sanatsal Aksesuar Şirketi (“Siz Düşleyin Biz Yapalım” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.


1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Siz Düşleyin Biz Yapalım tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım'un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım’un kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım’un insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

 • Şirketimiz insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım’un, iştiraki bulunduğu şirketlerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • Şirketimizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.echonom.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “EchoNom Sanatsal Aksesuar Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.


3. Kişisel Verilerinizin Hangi Nedenle Kimlere Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Siz Düşleyin Biz Yapalım tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım’un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım’un kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım’un insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

 • Siz Düşleyin Biz Yapalım’un, iştiraki bulunduğu şirketlerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • Şirketimizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.echonom.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “EchoNom Sanatsal Aksesuar Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.


IV.  KVKK’nın 11. Maddesince Veri Sahibi Olarak Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.echonom.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Bilg Talep Formu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ilave bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

kompozit ürün tasarımı, fiberglass, sehpa, modern sehpa, modern tasarımlar,